mary_joy

蜜蜂在哪里?

             1、   蜜蜂在这里

采蜜 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客


              2、 蜜蜂在花里 

采蜜 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客


             3、 蜜蜂在哪里? 

采蜜 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客

 请放大一倍看:蜜蜂在最下面一朵牡丹花的花芯里(上面有片牡丹叶子) 蜜蜂在哪里? - 快活团子 - 周璟的博客

评论