mary_joy

泰山北麓龙凤山庄--苹果树挂果啦


             泰山北麓龙凤山庄的生态苹果成长中,村民包树,一年一棵树要结50斤果子。

苹果进行时 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客

          

          苹果成长中,因为天旱缺水,今年果子比往年小一些。 

苹果进行时 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客

               从龙凤山庄远眺泰山

大好河山 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客

      

            满目青山 

大好河山 - ming_zhao_1101 - 双面丹青 美的博客

2017.6.7摄  

评论